زانوبند و مچ بند

زانو بند

بانداژی است کشی، با طول و عرض مشخص که روی زانو بسته شده و مانع اسیب دیدگی مفصل زانو می شود. یکی دیگر از ویژگی های زانوبند ذخیره و آزاد سازی 20%  از انرژی می باشد .


مکس ار پی ام تایتان


متال


اینزر


تی اچ پی


تایتانیوم


توروبلک اینزر


مچ بند

نواری است کشی که به کمک چسبهایی که بر روی آن تعبیه شده، به مچ دست محکم می شود و ورزشکار می تواند با استقامت و امنیت بیشتر وزنه های سنگینتری را مهار کند .

 


مکس ار پی ام


متال


اینزر


تی اچ پی


تایتانیوم


توروبلک اینزر


 

2005-2010 (c) Vista Borna Company. All rights reserved.